Stellingen > Ouderschapsplan, wat moet je ermee?

Het ouderschapsplan kan een functie hebben om in kaart te brengen waar de geschillen liggen tussen de ouders. Of je er problemen mee oplost of voorkomt is zeer de vraag.

februari 27, 2009 | Unregistered CommenterPieter Dorhout

Inderdaad, het maakt waarschijnlijk alleen dossiervorming mogelijk ,waarna juristen zich in de tekst vast kunnen bijten en het onderliggende doel bescherming van de rechten van de kinderen en beide ouders op niet-competitief overlegniveau niet wordt bereikt.

mei 26, 2009 | Unregistered CommenterBart de Vries

Co-ouderschap c.q. voortzetting van het ouderschap na echtscheiding is mijn inziens alleen in het belang van het kind, wanneer ouders gezamenlijk en in goed overleg voor deze regeling kiezen. M.a.w. wanneer de basisvoorwaarden voor co-ouderschap, een goede communicatie, wederzijds respect en vertrouwen, aanwezig zijn. Het verplicht stellen van een ouderschapsplan is in mijn (pedagogen)ogen een juridisch wangedrocht: het overvraagt ouders in een voor hen bijzonder emotionele periode en doet alleen daarom al geen recht aan het belang van kinderen. Vooraf aan de vraag of “het vanuit een menselijk scheidingsproces gezien het beste uitgangspunt is om een ouderschapsplan te eisen, voordat gescheiden mag worden?” dient volgens mij daarom eerst de vraag gesteld worden of ouders na scheiding in staat zijn tot voortgezet ouderschap. De onderzoeken van Spruijt geven aan dat het gezamenlijk uitoefenen van het ouderlijk gezag na scheiding eerst door ouders moet worden geleerd. Ik denk dan aan een professioneel begeleid leerproces waarbij ouders gezamenlijk onderzoeken of er voldoende basis is om de ouderrelatie na scheiding te kunnen voortzetten waarbij de continuïteit in de opvoeding gewaarborgd wordt. Om deze reden denk ik dat forensische mediation eerder dan het verplicht stellen van een oudersschapsplan een constructieve bijdrage kan leveren aan het in kaart te brengen waar de geschillen liggen tussen ouders en of de ouderrelatie voldoende basis heeft voor voortgezet ouderschap.

juni 4, 2009 | Unregistered CommenterSylvia R. Croqué

Guys, chek it college essay

mei 27, 2010 | Unregistered Commenterrebeca

deze week (13-07-2010) heeft het hof amsterdam in een hogerberoep zaak met betrekking tot verblijfplaats van 2 kinderen ,de vader, die de kinderen misbruikt in een macht en haat strijd tegen zijn ex, de moeder, carte blanche gegeven.

het hof heeft geconstateerd dat door de kinderen ,13 en 16, woorden gebruikt zijn die niet kind eigen zijn (o.a. het woord stiefouderadoptie).

het hof heeft ter zitting geconstateerd dat er blijkbaar een loyaliteits conflict ( lees loyaliteitsmisbruik gecreëerd door de vader, mishandeling art.300 Wb v Str.) heerst bij de kinderen, maar heeft het verzoek van de moeder ,die gezien de uitspraken bij het hof van de kinderen, aanwijsbare reden heeft tot een onderzoek, naast zich neer gelegd.

het hof de problematiek versimplificeerd door in de uitspraak te vermelden dat het een communicatie probleem betreft tussen de ouders en dat als de ouders tot dialoog zouden komen de kinderen wellicht weer contact met de moeder zouden willen.

er aan voorbijgaand dat de vader alle contact incl. het model ouderschapsplan compleet frustreert.

met andere woorden.

de vader mag doorgaan de kinderen te misbruiken in zijn doel hun moeder het leven zo moeilijk mogelijk te maken.

de vader mag doorgaan de richtlijnen in het model ouderschapsplan te negeren.

de vader mag dus doorgaan in zijn acties de kinderen te manipuleren in het loyaliteits conflict, wat dan automatisch loyaliteitsmisbuik word.

juli 18, 2010 | Unregistered Commenterdennis van manen

wat verschrikkelijk voor die moeder en hoe onbegrijpelijk dat dit gedrag van de man gewoon doorgaat en getolereerd en bovendien nog gelegitimeerd wordt ook

Het is jammer dat juristen geen psychologen zijn. Ze bewijzen dat regelmatig. Toch is doorverwijzen naar Bureau jeugdzorg niet leidend tot een deskundig advies.
Het zou juister zijn om deze zaken te laten onderzoeken door een specialist op loyaliteits- en hechtings-gebied.
De regering heeft daarvoor een advies in de la liggen (de onderste?).

Is het u bekend dat dit soort omgangs-onrecht bij ca. 80% juist bij 'moeders' voorkomt?
Ik hoop dat de rechters bij twijfel aan het Ouderschapsplan een meer gekwalificeerd onderzoek laten instellen, want loyaliteitsconflict is een 'ziekte' dat om een specialist vraagt, niet een maatschappelijk werker bij BJZ!
Het is een ernstige aandoening die gevolgen heeft voor het kind, ook later, en voor de maatschappij.

mei 17, 2011 | Unregistered CommenterTj. Strubbe