« FJR studiemiddag 2016 | Main | FJR Studiemiddag 2015 »
donderdag
mrt312016

FJR Studiedag 2016

Donderdag 2 juni 2016, Breukelen

Toegang tot het recht voor minderjarigen

De rechtspositie van de minderjarige staat de afgelopen jaren weer volledig in de spotlights. De afgelopen anderhalf jaar heeft de Hoge Raad twee beschikkingen gewezen waarin de toegang tot het recht voor minderjarigen centraal stond. Menig onderzoek wordt gedaan naar de vraag of het Nederlandse recht wel in overeenstemming is met de internationale verdragen en bij de Rechtbank West Brabant loopt een pilot naar de gedragskundige als bijzondere curator.

De Vereniging voor Familie- en Jeugdrecht ziet in deze ontwikkelingen aanleiding om een studiedag te organiseren over de toegang tot het recht voor minderjarigen. Is ons systeem van processuele onbekwaamheid nog steeds gewenst? Is het zo dat een wettelijk aanbod van een formele rechtsingang vraag creëert? Vergt de maatschappelijke ontwikkeling, die ziet op de toegenomen mondigheid en ingewikkeldheid van onze samenleving, dat kinderen actiever aan een rechtsproces kunnen deelnemen?

> Meer info & aanmelden

References (3)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>