« Studiedag 2014 (vol!) | Main | FJR studiemiddag november 2013 »
maandag
dec162013

Uitreiking van FJR-prijs aan Naomi Spalter, Grondslagen van partneralimentatie

Op 26 november 2013 heeft de voorzitter van de vereniging FJR de FJR-prijs uitgereikt aan Naomi D. Spalter voor haar dissertatie met de titel "Grondslagen van partneralimentatie". Zij heeft deze dissertatie verdedigd aan de VU-universiteit te Amsterdam. Schrijfster onderzoekt twee grondslagen voor partneralimentatie: de voortdurende solidariteit en de huwelijksgerelateerde vermindering van de verdiencapaciteit. Door te onderzoeken wat de wetgever voor ogen heeft gestaan, welke theoretische basis er mogelijk is, wat de opvatting is onder de Nederlandse bevolking, welke grondslagen in het Belgische en in het Duitse recht worden gehanteerd, en wat bestudering van de CEFL-principes oplevert, wordt door schrijfster onderzocht of lessen te leren zijn voor het Nederlandse alimentatierecht. Zij levert hiermee een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van het alimentatierecht tussen gewezen partners. Daarbij is het doel vooral een dogmatisch doel, namelijk naar de theoretische grondslagen van het alimentatierecht.

Schrijfster heeft een duidelijk eigen mening over de materie gevormd en zij geeft de lezer een duidelijke conclusie mee.

Het boek is zeer helder en goed geschreven. Het heeft een mooie layout, en kent veel tabellen en schematische overzichten.

Al met al wel een indrukwekkend en informatief boek, dat voor de rechtspraktijk interessant is.

References (1)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>