« Uitreiking van FJR-prijs aan Naomi Spalter, Grondslagen van partneralimentatie | Main | Foto's Studiedag 2013 / afscheid mr. P.A.J.Th. (Paul) van Teeffelen »
vrijdag
okt042013

FJR studiemiddag november 2013

Op dinsdag 26 november 2013 heeft de Vereniging voor Familie- en Jeugdrecht georganiseerd een studiemiddag met als titel:

Het stiefkind

References (1)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>