« Studiemiddag 10 juni 2010: de GBA | Main | Studiedag 18 juni 2009: Verplicht Ouderschapsplan »
maandag
aug172009

Studiemiddag 3 november 2009 : de burgemeester als opvoeder

 

De vereniging voor Familie- en Jeugdrecht (FJR) heeft op 3 november 2009 een studiemiddag georganiseerd naar aanleiding de onlangs ingediende wetsontwerpen over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de jeugdketen en over de herziening van kinderbeschermingsmaatregelen, waarin de rol van de burgemeester bij verzorging en opvoeding van minderjarigen aan de orde komt.

De studiemiddag vond plaats op 3 november 2009 in Den Haag, en werd voorafgegaan door de algemene ledenvergadering van de Vereniging.

De sprekers waren de heer J.J.van Midden directeur van de stichting aanpak overlast Amsterdam en mevr. Prof. Mr S.F.M. Wortmann, lid van de Raad van State.

Mr E.K.L.M. Haffmans en Mr.E.M. Mijnarends, bestuursleden van de vereniging FJR, hebben in het oktobernummer van FJR een artikel geschreven over dit onderwerp met dezelfde titel. U kunt dit artikel hier gratis downloaden.

 

References (3)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>