« Studiemiddag juni 2008: De bijzondere curator | Main | Studiedag december 2007: Herziening wetgeving kinderbeschermingsmaatregelen »
woensdag
mrt122008

Doelstellingnotitie vereniging FJR

Het bestuur van de vereniging heeft geprobeerd een nadere uitwerking te geven van de statutaire doelstelling van de vereniging in een doelstellingennotitie. Deze notitie is na bespreking en vaststelling op de algemene ledenvergadering van 3 juni 2008 vastgesteld door deze ledenvergadering. De notitie zal leidraad zijn voor het beleid van de vereniging voor de komende vijf jaar.

References (1)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>