woensdag
okt052016

FJR studiemiddag 2016

donderdag 24 november 2016, Breukelen

De rechten van minderjarige topsporters

Sport is al jaren één van de belangrijkste vrijetijdsbestedingen van kinderen. Sport is in beginsel goed voor de fysieke, psychische, sociale, mentale en cognitieve ontwikkeling van kinderen. De keerzijde van sport voor kinderen komt naar voren bij getalenteerde kinderen die vaak al jong in selecties met een intensief trainingsprogramma worden opgenomen. Sport wordt dan topsport.

Door het stijgen van het internationale niveau in de topsport komt het steeds vaker voor dat al op jonge leeftijd wordt begonnen met arbeids- en tijdsintensieve trainingen en wedstrijden. Vooral bij sporten als voetbal, tennis, zwemmen, turnen, ritmische gymnastiek en kunstschaatsen kan het voorkomen dat hele jonge kinderen al vier uur per dag, zes dagen in de week aan het trainen zijn. Afgelopen zomer was bijvoorbeeld de jongste deelneemster bij de Olympische Spelen, Gaurika Singh, 13 jaar. Gaurika Singh deed mee met het onderdeel zwemmen.

Voorbeelden van minderjarige topsporters wiens kinderrechten daadwerkelijk werden geschonden, zijn onder andere Wesley Lommers (schaatsen, betrapt op het gebruik van doping met 15 jaar), de Nederlandse turnploeg die zilver op het EK haalde in 2002 (mishandeling/misbruik, gemiddelde leeftijd 16 jaar), Jason Eyanga-Lokilo (voetbal, ouders tekenden toen Jason 12 jaar oud was, een intentieverklaring bij Anderlecht inhoudende dat Jason op zijn 16e een profcontract zou tekenen bij de club. Voor deze intentieverklaring ontvingen de ouders € 75.000), Laura Dekker (zeilen, 16 jaar, wilde als jongste zeilster ooit de wereld over zeilen). Vanuit verschillende invalshoeken komt dit onderwerp aan de orde.

> Meer info & aanmelden

donderdag
mrt312016

FJR Studiedag 2016

Donderdag 2 juni 2016, Breukelen

Toegang tot het recht voor minderjarigen

De rechtspositie van de minderjarige staat de afgelopen jaren weer volledig in de spotlights. De afgelopen anderhalf jaar heeft de Hoge Raad twee beschikkingen gewezen waarin de toegang tot het recht voor minderjarigen centraal stond. Menig onderzoek wordt gedaan naar de vraag of het Nederlandse recht wel in overeenstemming is met de internationale verdragen en bij de Rechtbank West Brabant loopt een pilot naar de gedragskundige als bijzondere curator.

De Vereniging voor Familie- en Jeugdrecht ziet in deze ontwikkelingen aanleiding om een studiedag te organiseren over de toegang tot het recht voor minderjarigen. Is ons systeem van processuele onbekwaamheid nog steeds gewenst? Is het zo dat een wettelijk aanbod van een formele rechtsingang vraag creëert? Vergt de maatschappelijke ontwikkeling, die ziet op de toegenomen mondigheid en ingewikkeldheid van onze samenleving, dat kinderen actiever aan een rechtsproces kunnen deelnemen?

> Meer info & aanmelden

dinsdag
okt062015

FJR Studiemiddag 2015

Donderdag 26 november 2015, Breukelen

Minderjarigen en vermogen

De afgelopen decennia hebben verschillende wetswijzigingen plaatsgevonden waarin de regeling rondom vermogensbeheer bij minderjarigen ten onrechte niet is meegegroeid. Hierdoor zijn talrijke inconsistenties ontstaan, die ertoe hebben geleid dat het toezicht van de kantonrechter op dat vermogensbeheer niet goed functioneert. Met name het toezicht bij erfrechtelijke aanspraken van minderjarigen schiet tekort, zo blijkt uit onderzoek.

Deze problematiek komt aan de orde op de studiemiddag getiteld “Minderjarigen en vermogen”. Vragen die hier spelen zijn onder meer: wat is de sanctie op ‘slecht beheer’ door de wettelijke vertegenwoordiger? Hoe werkt het ouderlijk vruchtgenot? Welke rol dient de overheid te spelen? Heeft de kantonrechter voldoende instrumenten om zijn rol inhoud te geven? Welke verjaringstermijnen zijn relevant? Hoe dient de advocatuur en het notariaat met de belangen van de minderjarigen om te gaan?

> Meer info & aanmelden

woensdag
apr222015

FJR-studiedag 2015

Donderdag 4 juni 2015, Breukelen

ZORG OVER DE JEUGDZORG?

Op 1 januari 2015 zijn de Jeugdwet en de Herziening Kinderbeschermingsmaatregelen in werking getreden. Met beide wetten is de organisatie van de jeugdhulp ingrijpend veranderd. Ook het systeem van kinderbeschermingsmaatregelen is fundamenteel aangepast.

Belangrijke grondbeginselen zijn dat er meer aandacht dient te zijn voor vroegsignalering en preventie, meer nadruk op wat ouders en kinderen zelf kunnen oplossen, zo nodig met ondersteuning van hun sociaal netwerk en meer nadruk op normalisering. Hoe gemeenten hun nieuwe rol gaan invullen zal in de komende periode blijken, maar ook of het lukt om de transformatie, de andere attitude van professionals en burgers, vorm te geven.

> Meer info & aanmelden

vrijdag
dec122014

FJR-scriptieprijs 2014 naar Willemijn Helmich

Onlangs heeft de jury unaniem en met volle overtuiging de scriptie 'Het toezicht op jeugdhulp en de veiligheid van kinderen geplaatst in de residentiele jeugdzorg per 1 januari 2015' van Willemijn Helmich beloond met de FJR-scriptieprijs van 2014.

Met deze scriptie heeft zij laten zien hoe wetenschap en praktijk een mooie verbinding kunnen maken. Wetenschap moet niet worden bedreven in een achterafkamertje, maar moet zich nuttig of dienstbaar maken aan in de maatschappij levende vraagstukken. Middels deze scriptie is aangetoond dat, zeker op het terrein van het jeugdrecht, die verbinding moeiteloos tot stand kan komen.

Met mooi en scherp geformuleerde zinnen heeft Willemijn Helmich een actueel onderwerp bij de kop gepakt. Stond vanmorgen een bejaard echtpaar voor de kort geding rechter in Groningen om het verdwijnen van hun huishoudelijke hulp als gevolg van de veranderingen van de WMO per 1 januari 2015 tegen te houden, hoe mooi zou het zijn als straks ook jeugdigen de veranderingen die de nieuwe Jeugdwet met zich mee gaat brengen aan de rechter kunnen voorleggen. Als Leidse masterstudente heeft zij uitgebreid het IVRK, de artikelen 19,20 en 39, in haar scriptie verwerkt net als de aanbevelingen van de commissie Samson.

Met haar heldere conclusies zal zij hopelijk wetenschap en praktijk inspireren en activeren om de toezicht op de jeugdhulp en de veiligheid van kinderen in de residentiële hulpverlening nauw te volgen.

dinsdag
okt072014

FJR-studiemiddag 2014

Dinsdag 25 november 2014, te Utrecht

Religie, cultuur en kinderen

Op 25 november 2014 organiseert de Vereniging voor Familie- en Jeugdrecht een studiemiddag met als titel “Religie, cultuur en kinderen”. De studiemiddag wordt voorafgegaan door de algemene ledenvergadering.

Aanleiding: Ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van het Verdrag voor de Rechten van het Kind wordt aandacht besteed aan de rol en betekenis van artikel 14 van het Verdrag in de Nederlandse rechtspraktijk.

Het kind heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst en de vrijheid deze te uiten. De overheid respecteert de rechten en plichten van ouders en voogden om het kind te begeleiden bij de uitoefening van dit recht op een manier die past bij zijn of haar leeftijd en ontwikkeling.

> Meer info & aanmelden

donderdag
dec192013

Studiedag 2014 (vol!)

Donderdag 5 juni 2014 jaarlijkse FJR-studiedag:

De positie van het kind in een vechtscheiding

In 2009 is de Wet voortgezet ouderschap in werking getreden. Eén van de uitgangspunten van deze wet is dat het voor de ontwikkeling van het kind belangrijk is dat het, ook na een scheiding, contact heeft met beide ouders en dat de ouders zich gezamenlijk verantwoordelijk blijven voelen voor zijn verzorging, opvoeding en ontwikkeling. Om conflicten te beperken zijn ouders verplicht hierover voorafgaand aan de echtscheidingsprocedure afspraken te maken.

Momenteel is de studiedag voltekend. Indien u interesse heeft in deelname verzoek ik u dit middels een e-mail (info@fjr.nu )kenbaar te maken. Op het moment dat er een plaats beschikbaar is nemen wij contact met u op.

> Meer informatie over programma

 

maandag
dec162013

Uitreiking van FJR-prijs aan Naomi Spalter, Grondslagen van partneralimentatie

Op 26 november 2013 heeft de voorzitter van de vereniging FJR de FJR-prijs uitgereikt aan Naomi D. Spalter voor haar dissertatie met de titel "Grondslagen van partneralimentatie". Zij heeft deze dissertatie verdedigd aan de VU-universiteit te Amsterdam. Schrijfster onderzoekt twee grondslagen voor partneralimentatie: de voortdurende solidariteit en de huwelijksgerelateerde vermindering van de verdiencapaciteit. Door te onderzoeken wat de wetgever voor ogen heeft gestaan, welke theoretische basis er mogelijk is, wat de opvatting is onder de Nederlandse bevolking, welke grondslagen in het Belgische en in het Duitse recht worden gehanteerd, en wat bestudering van de CEFL-principes oplevert, wordt door schrijfster onderzocht of lessen te leren zijn voor het Nederlandse alimentatierecht. Zij levert hiermee een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van het alimentatierecht tussen gewezen partners. Daarbij is het doel vooral een dogmatisch doel, namelijk naar de theoretische grondslagen van het alimentatierecht.

Schrijfster heeft een duidelijk eigen mening over de materie gevormd en zij geeft de lezer een duidelijke conclusie mee.

Het boek is zeer helder en goed geschreven. Het heeft een mooie layout, en kent veel tabellen en schematische overzichten.

Al met al wel een indrukwekkend en informatief boek, dat voor de rechtspraktijk interessant is.

vrijdag
okt042013

FJR studiemiddag november 2013

Op dinsdag 26 november 2013 heeft de Vereniging voor Familie- en Jeugdrecht georganiseerd een studiemiddag met als titel:

Het stiefkind
vrijdag
aug092013

Foto's Studiedag 2013 / afscheid mr. P.A.J.Th. (Paul) van Teeffelen

dinsdag
apr232013

FJR-studiedag 2013

Vrijdag 7 juni 2013 jaarlijkse FJR-studiedag:

Wie zorgt er voor mij? - de oudere in het personen- en familierecht

De gouden jaren van de verzorgingsstaat lijken definitief voorbij. Op overheidsuitgaven moet worden bezuinigd, terwijl Nederland in hoog tempo vergrijst. Mede door een verbeterde gezondheidszorg stijgt de gemiddelde leeftijd van de bevolking nog steeds.

> Meer info over programma

> Downloaden PDF van de uitnodigingsfolder

> Downloaden artikel: "Wie zorgt voor mij?"

vrijdag
jul272012

FJR-studiemiddag nov. 2012

Op 22 november 2012 is de studiemiddag gehouden te Den Haag, met de titel:

De theorie en praktijk van het Haags kinderbeschermingsverdrag 1996

Inleiding door Prof. mr. L. (Luc) Strikwerda, hoogleraar Internationaal Privaatrecht bij het Department Private Law van Tilburg Law School en oud-Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden. Daarna is inzicht gegeven in de werking van het verdrag vanuit drie invalshoeken: advocatuur, Centrale Autoriteit en rechterlijke macht.

Sprekers waren: mr. C.L. (Kristy) Wehrung BS (juridisch medewerker Centrale Autoriteit) en mevrouw mr. M.C. Ritsema van Eck (Liaisonrechter Internationale Kinderbescherming Rechtbank 's-Gravenhage).

Hieronder treft u de bijdragen aan van:

mw.mr. C.L. (Kristy) Wehrung en mw. H. (Helen) Verleg - Haags kinderbeschermingsverdrag 1996

Prof mr. L. (Luc) Strikwerda - Doel en inhoud van het Haags kinderbeschermingsverdrag 1996

> meer info over programma

zaterdag
apr282012

FJR-studiedag 2012

Op dinsdag 12 juni 2012 heeft de Vereniging voor Familie- en Jeugdrecht samen met het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) georganiseerd de studiedag:

Het kinderrecht op gezondheid - voer voor juristen en psychologen

Tijdens deze studiedag is ingegaan op vragen als:

  • Mag de overheid ingrijpen als de ouders de gezondheid van hun kind in gevaar brengen?
  • Tot waar strekt de vrijheid van ouders om zelf te bepalen wat goed en wenselijk is voor hun kind?
  • Kunnen ouders worden verplicht om een kind met suikerziekte insuline toe te dienen?
  • Kan de overheid ingrijpen bij extreem overgewicht of anorexia van een kind? Onder welke voorwaarden?

De studiemiddag is georganiseerd samen met het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). 

> meer info over programma

> Downloaden PDF van de uitnodigingsfolder

donderdag
mrt082012

3e congres Scheiden en de kinderen: Weten wat helpt!

Vernieuwd en nu ook met parallelsessies
Donderdag 22 maart 2012, Jaarbeurs Utrecht 

Te veel kinderen hebben te veel last van de scheiding van hun ouders. Met allerlei - soms ernstige - problemen als gevolg, ook op de lange duur. Dat is het slechte nieuws. Het goede nieuws is dat er steeds meer kennis beschikbaar komt over wat deze kinderen nodig hebben. En over wat anderen kunnen doen om daarin te voorzien.

Het 3e congres Scheiden en de kinderen voorziet u van de nieuwste inzichten in advisering en hulpverlening, met onderwerpen als: De vijf belangrijkste risicofactoren voor kinderen; Het verplichte ouderschapsplan
Casussen uit de praktijk met advies; De rol van de school bij scheiding; Het stiefgezin; De Eigen Kracht-conferentie bij scheiding; Veelgestelde juridische vragen; De Kinderombudsman

Kortom: een congres dat u handvatten biedt om doeltreffender om te gaan met scheidingskinderen (en hun ouders). Meer info: www.bsl.nl/scheidenendekinderen

maandag
nov212011

FJR prijs 2011 

Uitreiking van de FJR prijs 2011 door Mr. Susan Rutten van de universiteit Maastricht aan Mr. Merel Jonker voor haar proefschrift "Kinderalimentatie: een gedeelte zorg" dat zij op 15 juni 2011 heeft verdedigd aan de Universiteit Utrecht. Het boek is verschenen bij Boom Juridische uitgevers in de serie Familie en Recht. 

vrijdag
aug262011

Studiedag 17 nov. 2011: Vergelijkenderwijs: Actuele ontwikkelingen in het familierecht in België en Nederland

De jaarlijkse studiedag van de vereniging FJR is op 17 november 2011 in samenwerking met de Vlaamse collega’s uit Antwerpen, Gent en Leuven georganiseerd en stond onder het motto: Vergelijkenderwijs: Actuele ontwikkelingen in het familierecht in België en Nederland

Beide familierechtssystemen hebben een gezamenlijke oorsprong, de Franse Code Civil. Sindsdien heeft het familierecht in beide landen fundamentele veranderingen ondergaan. Er zijn vele overeenkomsten gebleven maar ook vele verschillen tot stand gekomen. > meer info over programma en inschrijven

> aanmeldings­formulier    |   > PDF van de folder

woensdag
mei042011

Studiemiddag FJR 9 juni 2011: Moederschap voor een ander 

Een vrouw die zwanger wordt van een kind met het doel dit kind na de geboorte aan de wensouders af te staan is een draagmoeder. Ondanks het Nederlandse verbod op commercieel draagmoederschap komt dit wel voor, al dan niet na het inschakelen van een draagmoeder in het buitenland. Het internet dat gemakkelijk als “marktplaats” kan worden gebruikt speelt daarbij een niet te onderschatten rol. Het fenomeen draagmoederschap roept juridische, ethische en morele vragen op.

Vast staat dat het Nederlandse afstammingsrecht het moederschap voor een ander niet heeft geregeld. De vraag rijst of daar verandering in zou moeten komen. Wat dient bijvoorbeeld te gebeuren wanneer Nederlandse wensouders naar het buitenland gaan waar zij na een draagmoederschap op de buitenlandse geboorteakte volgens het ter plaatse geldende recht als juridische ouders worden vermeld? Moet deze in het buitenland tot stand gekomen juridische band bij terugkeer in Nederland worden erkend of niet? Is er sprake van strijd met onze openbare orde? Is het bij deze vraag van belang of het kind wel of niet genetisch met de wensouders verwant is?

Deze (internationaal) privaatrechtelijke vragen zijn op de studiemiddag van FJR op 9 juni 2011 door een viertal sprekers vanuit hun ervaringen met draagmoederschap in korte inleidingen belicht. Als sprekers traden op:
Mr. Jules Polders, Raad voor de Kinderbescherming
Mr. Nanneke Quik-Schuijt, oud-kinderrechter en lid van de Eerste Kamer
Mr. Eric Gubbels, Burgerlijke Stand Amsterdam
Mr. Kees Saarloos, advocaat te Amsterdam

zaterdag
apr302011

Congres Scheiden en de kinderen

Wegens succes herhaald op 15 juni, deels vernieuwd programma!

Te veel kinderen hebben te veel last van de scheiding van hun ouders. Met allerlei – soms ernstige – problemen als gevolg, ook op de lange duur. Dat is het slechte nieuws. Het goede nieuws is dat er steeds meer kennis beschikbaar komt over wat deze kinderen nodig hebben. En over wat anderen kunnen doen om daarin te voorzien.

Het congres Scheiden en de kinderen voorziet u van de nieuwste inzichten in advisering en hulpverlening. Met onderwerpen als: de scheidingsschijf van vijf, het verplichte ouderschapsplan, casussen uit de praktijk met advies, de rol van de school bij scheiding, het nut van KIES voor kinderen, het stiefgezin .

Kortom: een congres dat u handvatten biedt om doeltreffender om te gaan met scheidingskinderen (en hun ouders). Een goed geïnformeerde beroepskracht telt voor twee!

Congres: Scheiden en de kinderen
Datum
en locatie: Woensdag 15 juni 2011
Kosten
:
€ 280,- (incl. btw, congresmateriaal, lunch, koffie/thee en borrel)
Organisatie
: Bohn Stafleu van Loghu
Meer info en inschrijving

donderdag
jul152010

Studiedag 18 november 2010 'De cliënt in de jeugdzorg'

Op donderdag 18 november 2010 is de jaarlijkse studiedag van de Vereniging voor Familie- en Jeugdrecht gehouden in Utrecht. Deze studiedag had als thema: 'De cliënt in de jeugdzorg'. Met cliënten bedoelen we zowel ouders en verzorgers als kinderen in de jeugdzorg.

De studiedag had deze keer een praktische insteek en was gericht op academici, werkzaam in de jeugdzorg. We vroegen ons af wat cliënten in de jeugdzorg nu zelf merken van alle (stelsel)veranderingen die er lijken te komen. Worden cliënten daar ook echt beter van? Komt het kind werkelijk meer centraal te staan en zullen procedures sneller verlopen? Biedt dat alles voldoende toekomst of is er meer nodig om effecten te bereiken, die cliënten zelf belangrijk vinden?

De cliëntenorganisaties gaven vanuit cliëntperspectief aan wat de komende veranderingen in het stelsel voor gevolgen kunnen hebben voor de cliënt. Met name vanuit vragen en klachten die er nu zijn en in een nieuw stelsel wellicht terugkomen. Tevens zijn zij ingegaan op de vraag of binnen het beoogde stelsel de rechtspositie van de cliënt werkelijk uitgangspunt zal blijven. Daarbij hebben ze ook gekeken naar de vermeende (?) meerwaarde voor de inhoud van de jeugdzorg en de inbedding van de vertrouwenspersoonfunctie.

De presentaties van verschillende sprekers zijn hieronder gratis te downloaden

Jan Dirk Sprokkereef (De client in de jeugdzorg)

Adri van Montfoort (De client in de jeugdzorg)

Marielle Bruning (De client in de jeugdzorg vanuit juridisch perspectief)

Harold Sarneel (De client en het jeugdzorgstelsel)

dinsdag
apr272010

Studiemiddag 10 juni 2010: de GBA

Op 10 juni 2010 is de jaarlijkse studiemiddag van de Vereniging voor Familie en Jeugdrecht gehouden over de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens.

De heer Ronald Zijlstra, beleidsmedewerker bij de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken, is ingegaan op de gegevens die in de GBA worden opgenomen. Verder hebben gesproken: Jeroen Nijenhuis over de GBA gezien vanuit de deurwaarderspraktijk, Nynke Jansen over de GBA gezien vanuit de praktijk van het notariaat en Sander Vergeer over identiteitsfraude en registratie in de GBA.